Privacybeleid Team Flinck

Jouw privacy is belangrijk voor Team Flinck Coöperatie UA (KvK-nummer 85106364), gevestigd te (3572 KH) Utrecht aan de Hengeveldstraat 29 (hierna: “Team Flinck”). Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Neem even de tijd om ons privacybeleid door te nemen en laat het ons gerust weten als je vragen hebt.


Team Flinck

Team Flinck is een organisatie die ondersteuning biedt bij het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van leerwerktrajecten, trainingen, workshops en 1 op1 begeleiding op het gebied van projectmatig, programmatisch werken en teamsamenwerking.

Wij verwerken persoonsgegevens op verschillende momenten gedurende onze dienstverlening. Zo leggen wij contact met klanten, verwerken persoonsgegevens bij het ontstaan en de afhandeling van de overeenkomsten. Daarnaast zullen wij, indien die onderdeel is van onze diensten aan jou, persoonsgegevens van jouw of jullie medewerkers (werknemers en flexwerkers) verwerken rondom de cursussen die wij aanbieden. Indien je (online) cursist bent, verwerken wij je persoonsgegevens die nodig zijn om uitvoering te geven aan de cursus: van aanmelding tot en met de uitgifte van certificaten en betaling.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

De persoonsgegevens die we verwerken zijn:


1. Indien je een zakelijke klant bent:

voornaam, achternaam, e-mailadres (zakelijk), telefoonnummer (zakelijk), functie of rol in jouw organisatie of project, Insights Discovery-profiel indien van toepassing

2. Indien je een medewerker bent van de klant:

voornaam, achternaam, e-mailadres (zakelijk), telefoonnummer (zakelijk), functie of rol in jouw organisatie of project, Insights Discovery-profiel indien van toepassing

3. Indien je een cursist bent:

voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie in jouw organisatie of project, Insights Discovery-profiel indien van toepassing

Het doel van het gebruik van jouw persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw persoonsgegevens om:

- Contact met je te leggen en te onderhouden

- Je van advies te voorzien

- Jouw of jullie medewerkers te benaderen

- De geplande trainingen, workshops en andere bijeenkomsten uit te voeren en/of te
  begeleiden

- Stukken (na) te zenden

- Betalingen af te wikkelen

- Tevredenheid te toetsen

- Je te infomeren over onze dienstverlening, indien u eerder klant bij ons was of hierom heeft verzocht.

Cookies en andere technologieën

Team Flink maakt geen gebruik van andere dan noodzakelijke cookies.

Delen van gegevens
Wij delen slechts in een beperkt aantal gevallen gegevens. We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Team Flinck, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met jouw toestemming
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Team Flinck wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen.

Voor externe verwerking
We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners (bijvoorbeeld verwerkers) of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Deze partners zijn trainers, adviseurs, facilitators en ondersteuners die vanuit hun eigen bedrijf opdrachten doen in naam van Team Flinck.

Om juridische redenen
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Team Flinck als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om: te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties

Noodzakelijke juridische handelingen
- Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins
   aan te pakken
- De rechten, eigendom of veiligheid van Team Flinck, onze gebruikers of het publiek te
  beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet
- Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel
  ervan.

 

Indien we wettelijk worden gedwongen om jouw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om je daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Team Flinck neemt de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. We werken er hard aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging.

In het bijzonder geldt het volgende:
- We coderen onze website met SSL;
- We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking
  van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen  
  ongeautoriseerde toegang tot systemen;
- We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Team Flinck,
  partners (bewerkers) en juristen die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te
  verwerken, overeenkomstig artikel 5. Deze personen zijn onderworpen aan strenge
  contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als
  ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen jouw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we je leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij je ons vraagt jouw gegevens te verwijderen, kunnen we jouw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat je een training en/of workshop van Team Flinck hebt gevolgd.

Je hebt het recht om van ons te verwachten dat we jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om onze website en servers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

We houden ons te allen tijde aan dit privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van je verzamelen;

- Onze servers staan in Europa en zijn adequaat beveiligd
- We beperken het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens en
- zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie
  behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
- We hebben in de sector/industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve
  procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid als deze wijzigingen aanzienlijk zijn, door middel van een opvallende kennisgeving aan je kenbaar maken. We bewaren ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief dat je kunt raadplegen.

Vragen over privacy
Als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Team Flinck of de verwerking van gegevens of als je een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de privacywetgeving, kun je contact met ons opnemen via info@teamflinck.nl. 

Al jouw bezwaren worden onderzocht en zo snel mogelijk beantwoord indien van toepassing.