Algemene voorwaarden Team Flinck Coöperatie U.A.

Artikel 1 Definities en begripsbepalingen

1. Team Flinck: de coöperatie u.a. gevestigd te Utrecht.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met Team Flinck een  overeenkomst aangaat
    inzake training, advisering, begeleiding, opleiding, coaching, interim-management of andere diensten.

3. Partijen: opdrachtgever en Team Flinck.

4. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken ter zake van training, advisering, begeleiding,
   opleiding, coaching, interim-management of andere diensten, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd
   conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.  Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten
    tussen Team Flinck en opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk op schrift met opdrachtgever anders is
    overeengekomen.

2. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te
    kennen en te aanvaarden als enige aanvulling op de overeenkomst.

3. Alle verbintenissen van Team Flinck worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen tussen
   Team Flinck en de opdrachtgever zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
   te Utrecht, tenzij de wet dwingend een andere rechter aanwijst. In afwijking van het voorgaande zal
   Team Flinck steeds gerechtigd zijn een geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van
   haar  opdrachtgever.

Artikel 3 Overeenkomsten

1.  De door Team Flinck uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 90
    dagen.

2. Overeenkomsten komen tot stand door middel van een van onderstaande handelingen:
    - het door opdrachtgever, binnen de aangegeven termijn, ondertekend retour zenden van een door
      Team Flinck uitgebrachte en ondertekende offerte;
    - het verlenen van een mondelinge of digitale (per e-mail) opdrachtbevestiging die door Team Flinck
       eenzijdig schriftelijk of digitaal is bevestigd;
    - het maken van afspraken voor gesprekken met of het vragen van mondelinge of schriftelijke adviezen
       van opdrachtnemer. Dit wordt door Team Flinck beschouwd als een stilzwijgende bevestiging van de
       uitgebrachte offerte.

3. Opdrachtgever machtigt Team Flinck, indien en voor zover dit binnen de grenzen van de opdracht nodig
    of wenselijk is, werkzaamheden door derden voor rekening van de opdrachtgever te doen verrichten
    alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

4. Team Flinck kan besluiten een andere persoon voor een opdracht in te zetten dan de degene die
    daarvoor oorspronkelijk ingezet was, met behoud van kwaliteit en continuïteit.

5. In de overeenkomst met betrekking tot het verlenen van diensten worden tenminste geregeld de
    wederzijdse verplichtingen met betrekking tot:
    - het te behalen doel en/of de beoogde effecten;
    - aard, vorm, omvang en duur van de werkzaamheden;
    - verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid;
    - prijs en betalingswijzen;
    - toepasselijkheid van btw

6. Indien door opgelegde overheidsmaatregelen de opdracht niet fysiek op locatie kan worden uitgevoerd,
    zal Team Flinck de opdracht online verzorgen.

7. Jaarlijks, per 1 januari, corrigeren wij onze tarieven voor inflatie op basis van de consumenten-prijsindex
    (CPI), zoals gepubliceerd door het CBS.


Artikel 4 Annulering

Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst, of een activiteit die daar deel van uitmaakt, te annuleren vóór aanvang van de activiteit. Bij annulering van de geplande bijeenkomst(en) zullen wij proberen de geplande dagen in te zetten voor andere opdrachtgevers. Mocht dat niet (geheel) lukken dan brengen wij de volgende kosten in rekening:

1.  Alle ontwikkeling- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn plus;
2. 100% van de kosten bij annulering tussen 0 tot 2 weken voor aanvang van de opdrachtuitvoering;
3. 50% van de kosten bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opdrachtuitvoering;
4. 0% van de deelnamekosten bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdrachtuitvoering.

Team Flinck is, zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd een bijeenkomst uit te stellen of af te gelasten als zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals indien een trainer/adviseur door onvoorziene omstandigheden verhinderd is de training of workshop te verzorgen of indien een gereserveerde locatie onvoorzien niet beschikbaar is.

Artikel 5 Overmacht
1.  Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst door omstandigheden
    buiten de invloedssfeer van opdrachtgever en Team Flinck wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk
    gemaakt, dienen partijen in redelijkheid vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk
    dan wel blijvend onmogelijk is.
2. Verhindering van deelname aan de training/sessie door een deelnemer als gevolg van ziekte of
    verkeersomstandigheden levert geen overmacht op en de deelnemer mag zich in een dergelijk geval
    laten vervangen.
3. Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is, heeft zowel
    opdrachtgever als Team Flinck het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden
    zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is.
4. Opdrachtgever vergoedt in die gevallen aan Team Flinck dat deel van de totale opdrachtsom, dat in
    overeenstemming is met de tot dan door Team Flinck geleverde diensten.
5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te
    stellen.


Artikel 6 Ontbinding
Team Flinck is gerechtigd een overeenkomst zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever:
1.  In staat van faillissement wordt verklaard, of aan de opdrachtgever, al dan niet voorlopige, surseance
    van betaling wordt verleend;
2. Als natuurlijk persoon komt te overlijden of bij rechterlijke beslissing de beschikkingsbevoegdheid over
    zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
3. Een betalingsverplichting aan Team Flinck niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan.


Artikel 7 Facturering en betalingsverplichtingen
1.  Facturen worden verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven factuuradres, hetgeen de eigen
    betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet laat.
2. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever te betalen binnen 15
    dagen na factuurdatum.
3. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt Team Flinck zich het
   recht voor, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst
   nodig is, een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% van het desbetreffende factuurbedrag
   voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, één en
   ander onverminderd de mogelijkheid van Team Flinck als het een termijnbetaling betreft het nog
   openstaande bedrag direct op te eisen. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als
   buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter inning van de niet betaalde vergoedingen,
   verschuldigd zijn, alsook de gederfde rente.
4. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, behoudt Team Flinck zich het
    recht voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en deze op te schorten tot een door Team
    Flinck aan te geven datum. Team Flinck heeft voorts het recht de overeenkomst zonder
    ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan
    wel op te zeggen, indien de opdrachtgever in verzuim is. Alsdan is Team Flinck niet gehouden tot
    enigerlei schadevergoeding. Inmiddels door de opdrachtgever gedane prestaties zullen geen
    onderwerp van de ongedaanmaking zijn.


Artikel 8 Klachten
1.  Klachten over geleverde zaken en/of diensten dienen binnen twee maanden schriftelijk en gemotiveerd
    aan het bestuur van Team Flinck te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht
    wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en
    bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomsten toekomen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht, contact wordt
    gezocht met de opdrachtgever om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.
3. Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.
4. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
Team Flinck is slechts aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht dan wel het door haar geleverde, voor zover deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Team Flinck. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het deel van de opdrachtsom dat in de laatste 3 maanden van de lopende opdracht is gefactureerd. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt geheel uitgesloten. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Team Flinck vervalt in zijn geheel, indien opdrachtgever het door Team Flinck geleverde product of advies niet toepast, aanwendt of gebruikt op de manier en in de vorm zoals door Team Flinck is beschreven of geadviseerd. Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van Team Flinck voor tekortkomingen daarvan.

Artikel 10 Intellectuele eigendom 
1.  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede het copyright op alle krachtens de
    overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, in welke vorm dan ook (hierna ook aan
    te duiden als de “informatie”), berusten uitsluitend bij Team Flinck of haar licentiegevers.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
    anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
3. Opdrachtgever onthoudt zich van het ter beschikking stellen aan derden, verkopen, in gebruik geven,
    verveelvoudigen en/of verspreiden van voornoemd materiaal tenzij en voor zover Team Flinck
    daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 11 Geheimhouding
Team Flinck is, behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht al hetgeen waarvan het uit hoofde van de overeenkomst kennis heeft genomen en waarvan het vertrouwelijke karakter evident is, tenzij opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking. Team Flinck staat, voor zover dit in redelijkheid kan worden verlangd, ervoor in dat zijn leden en/of uitvoerenden zich zullen gedragen in overeenstemming hiermee. De geheimhoudingsplicht eindigt na verloop van 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.